Umowy, spory cywilne, obsługa przedsiębiorców i spółek

W ramach szerokiego spektrum zagadnień cywilnych zajmujemy się reprezentacją w sprawach dotyczących sporów cywilnych w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, jak i innymi sprawami związanymi z realizacją zobowiązań. Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytu stanu prawnego, przygotowywaniu opinii prawnych i umów, w tym ich obsługi. Celem polubownego rozwiązania zaistniałego zdarzenia prawnego obsługujemy czynności negocjacyjne i mediacyjne.

Reprezentujemy zarówno przedsiębiorców, spółki jak i osoby fizyczne. 

Kancelaria obsługuje podmioty z branż wymagających wyspecjalizowanych usług prawnych, takich jak nieruchomości, lotnictwo, przemysł zbrojeniowy, ochrona środowiska, transport kolejowy. Doradzamy również w zakresie projektów inwestycyjnych oraz zamówień publicznych. Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów z sektora publicznego.

W ramach omawianych zagadnień oferujemy:

  • przygotowywanie lub weryfikację umów cywilnoprawnych
  • prowadzenie negocjacji
  • reprezentowanie przed osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
  • sporządzanie pism procesowych i prowadzenie sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach polubownych: mediacyjnym i arbitrażowym
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym
  • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek